ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා | Adaraneeya Prarthana poster
ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා | Adaraneeya Prarthana

ආදරණීය ප්‍රාර්ථනා | Adaraneeya Prarthana

Limited screenings in 4K (C1), 02-11 December only *** රාහුල් අලුත් ජීවිතයක් පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් සහ බලාපොරොත්තුවෙන් ලංකාවට පැමිණෙයි. එහෙත් අනපේක්ෂිතවම ඔහු දෛවයේ සහ ප්‍රේමයේ ගැටුමට මැදිවෙයි. මේනකාගේත් පාරමීගේත් ආදරය අතර දෝලනය වන, හදවත් බිඳවැටෙන, බලාපොරොත්තු සුන්වන ගමනක අවසන් පිළිතුර සොයා ඔහු ඇදීයයි... | Rahul, confident and hopeful about his new life upon his return to the country; unexpectedly finds himself facing a battle with his fate and love. Torn between two women; Menaka and Parami, he embarks on a journey tainted with broken promises and heartbreak in pursuit of answers.

RomanceDrama
 • NR
 • 2h 6m

Cast

Shanudrie Priyasad

TBA

Rahul Rishika

TBA

Nethmi Roshel

TBA

Details

Release date

 • 4th November 2022

Language

 • si

KCC Multiplex

C1
 • Cinema Sound System
  Dolby Atmos
 • Cinema Crowd
  4K Digital Projection

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection