කන්දක් සේමා | Kandak Sema poster
කන්දක් සේමා | Kandak Sema

කන්දක් සේමා | Kandak Sema

​🇫​​🇦​​🇳​ ​🇪​​🇻​​🇪​​🇳​​🇹​ + ​🇨​​🇦​​🇸​​🇹​ ​🇲​​🇪​​🇪​​🇹​ '​🇳​ ​🇬​​🇷​​🇪​​🇪​​🇹​ ​🇴​​🇳​ ​🇸​​🇦​​🇹​​🇺​​🇷​​🇩​​🇦​​🇾​ 18​🇹​​🇭​, 12:30 ​🇵​​🇲​ ​🇴​​🇳​​🇼​​🇦​​🇷​​🇩​​🇸​ | 2010 වසරේ පැවැත්වූ සෑම සම්මාන උළෙලකදීම අනෙක් ග්‍රන්ථ පසෙකට තල්ලු කොට සම්මාන සියල්ලම හිමි කර ගැනීමට සමත්වූ සුමිත්‍රා රාහුබද්ධ මහත්මියගේ "කන්දක් සේ මා" නවකතාව ඇසුරෙන් පාදකවී ඇත

DramaFamily
 • PG-13
 • 2h 4m

Cast

Nirosha Perera

Nupa

Ayako Kobayashi

Sora san

Chandani Seneviratne

TBA

Bimal Jayakody

TBA

Details

Release date

 • 2nd November 2023

Language

 • si

KCC Multiplex

C1
 • Cinema Sound System
  Dolby Atmos
 • Cinema Crowd
  4K Digital Projection

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection