කතුරු මිතුරු | Kathuru Mithuru poster
කතුරු මිතුරු | Kathuru Mithuru

කතුරු මිතුරු | Kathuru Mithuru

​🇫​​🇦​​🇳​ ​🇪​​🇻​​🇪​​🇳​​🇹​ + ​🇨​​🇦​​🇸​​🇹​ ​🇲​​🇪​​🇪​​🇹​ '​🇳​ ​🇬​​🇷​​🇪​​🇪​​🇹​ ​🇴​​🇳​ ​ꜱᴜɴᴅᴀʏ 19​🇹​​🇭​, 12:30 ​🇵​​🇲​ ​🇴​​🇳​​🇼​​🇦​​🇷​​🇩​​🇸 | පාරම්පරිකව පැවත එන කරන වැමියෙකු සහ ඇඳුම් මසන්නෙකු (බාබර් සහ ටේලර් කෙනෙකු ) වටා ගෙතුන කථාවකි. දෙදෙනාම තම රාජකාරිය කරනුයේ කතුරෙති. ඔවුන් දෙදෙනා අතර ඇත්තේ “ කතුර ” මුලික කරගත් මිතරු කමකි. ඒ නිසා මෙම චිත්‍රපටය කතුරු මිතුරු වෙයි.

ComedyDramaFamily
 • PG
 • 1h 55m

Cast

Jayalath Manorathna

TBA

Mahendra Perera

TBA

Rodney Warnakula

TBA

Priyantha Senevirathna

TBA

Details

Release date

 • 22nd September 2023

Language

 • si

KCC Multiplex

C1
 • Cinema Sound System
  Dolby Atmos
 • Cinema Crowd
  4K Digital Projection

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection

KCC Multiplex

C3
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser projection