වර්ණ | Warna poster
වර්ණ | Warna

වර්ණ | Warna

ලක්ෂ්මන් මෙන්ඩිස්, ජයනි සේනානායක, විශ්ව කොඩිකාර සහ චමත්කා ලක්මිණි අද්විතීය රංගනයේන් දායක වන වර්ණ මාර්තු මස 01 වන දා සිට හිදී තිඅරගත වේ!

DramaRomance
 • NR
 • 1h 20m

Cast

Lakshman Mendis

TBA

Details

Release date

 • 1st March 2024

Language

 • si

KCC Multiplex

C2
 • Cinema Sound System
  Dolby 7.1 Sounds
 • Cinema Crowd
  2K Laser Projection